Algemene Voorwaarden

Art. 1 JGC Rent verbindt zich ertoe de gehuurde materialen in goede staat te leveren. De huurder verbindt zich ertoe het materiaal in dezelfde staat terug te bezorgen. Alle mogelijke schade dient door de huurder volledig vergoed te worden. Alle verhuurde materialen blijven eigendom van JGC Rent. De verhuurde goederen dienen uitsluitend voor eigen gebruik. Onderverhuring of uitlenen aan andere organisaties en/of particulieren is niet toegestaan, tenzij dit schriftelijk werd overeengekomen.  


Art. 2 Afsluiten van het huurcontract: 

§1 Na gesprek wordt door de verhuurder een offerte opgesteld. Deze blijft 1 maand geldig met de opschortende voorwaarde dat het materiaal inmiddels nog beschikbaar is en niet verhuurd is. Iedere boeking via mail of website is een overeenkomst met wederzijdse verbintenis. Door effectieve bestelling, via welk kanaal dan ook, verklaart de koper definitief de algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.§2 De reservatie van het te huren materiaal ligt pas definitief vast na betalen van het voorschot a rato voor 50% van de totale huursom. 

 §3 De overige 50% is contant te voldoen bij aankomst en voor de plaatsing. 

 §4 Bij annulering verliest de huurder zijn voorschot.  


Art. 3 Prijzen

§1 De aangegeven huurprijzen zijn inclusief BTW, behoudens wanneer expliciet vermeld. Zij gelden voor en periode van 3 dagen of 1 weekend, tenzij anders afgesproken. 

§2 De prijzen zijn afhaalprijzen, exclusief levering en plaatsing. 


Art. 4 Waarborg: 

§1 Bij het vastleggen van de huurovereenkomst wordt er een waarborg bepaald, afhankelijk van de hoeveelheid te leveren materiaal. 

§2 Indien de goederen vuil of beschadigd worden teruggebracht, wordt de schade eenzijdig in mindering gebracht van de betaalde waarborg. 


Art. 5 Levering: 

§1 De levering gebeurt op gelijkvloers en aan de voordeur, tenzij anders overeengekomen is. 

§2 De prijs van de levering wordt bepaald aan de hand van de gehuurde goederen en de afstand tot de leverplaats. Deze zal bij de offerte vastgelegd worden. 


Art. 6 Plaatsing: 

§1 De huurder of een door hem aangeduide persoon dient op de overeengekomen dag aanwezig te zijn om de juiste standplaats aan te duiden waar het materiaal opgebouwd dient te worden. Eenmaal de opbouw begonnen, zal de standplaats niet meer gewijzigd worden, tenzij de verhuurder er uitdrukkelijk mee instemt en er bijkomende kosten overeengekomen en betaald worden. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval dat de huurder of de door hem aangeduide persoon een foute locatie heeft bepaald. 

§2 De verhuurder is niet verplicht andere werken uit te voeren dan het plaatsen van het door hem verhuurde materiaal. 

§3 Afhankelijk van het product zal bepaald worden of en hoeveel mensen van de organisatie aanwezig dienen te zijn bij het optrekken en ontmantelen van de tent. 

§4 Bij het aanduiden van de juiste standplaats is de huurder of de door hem aangeduide persoon verplicht de verhuurder in te lichten over mogelijke ondergrondse niet zichtbare leidingen, putten of putdeksels, vloerplaten of andere zaken, de plaats ervan nauwkeurig en duidelijk markeren, die beschadigd zouden kunnen worden bij het slaan van de grondpinnen. Alle eventuele kosten ten gevolge van beschadigingen op plaatsen die niet door de huurder gemarkeerd worden, zullen ten laste van de huurder zijn. 

§5 De huurder zal er voor zorgen dat er geen voertuigen rijden op de plaats of in de onmiddellijke nabijheid van de standplaats van de tent vanaf het begin van de opbouw tot aan het volledig verwijderen na afbraak van het geleverde materiaal.§5 De huurder is eraan gehouden de verhuurder vrije toegang tot het terrein te verlenen met alle materiaal en transportmiddelen die de verhuurder nodig acht, zowel voor opbouw en de afbraak alsook wanneer de verhuurder het nodig acht de veiligheid van de installatie te controleren, bv. In geval van hevige windstoten. 

§6 De huurder is in voorkomend geval verplicht te zorgen voor de nodige vergunningen voor het organiseren van het evenement en voor het plaatsen van het materiaal, bv. Op een openbare plaats of een privéterrein dat hem niet toebehoort en zal de kosten daarvan dragen. 

§7 De huurder is verantwoordelijk voor het materiaal in geval van diefstal of vandalisme vanaf het moment dat het wordt aangeleverd tot het wordt opgehaald. 

§8 De verhuurder is ontslagen van elke schadevergoeding voor het geval het evenement niet kan doorgaan door heirkracht, storm, natuurramp, wateroverlast, oproer staking, ziekte, stroompanne of een verbod van de overheid het evenement te organiseren. Ook voor het geval de verhuurder in de onmogelijkheid verkeert de overeengekomen diensten te leveren vanwege heirkracht door bv. Ziekte, ernstige schade bij een vorig evenement, inbeslagname is de verhuurder ontslagen van elke schadevergoeding. 

§9 Het geleverde materiaal moet tegen het overeengekomen moment van ophaling beschikbaar zijn, de tent helemaal ontruimd, het overige materiaal gereinigd. Het terrein dient bereikbaar te zijn om het vlot ontruimen mogelijk te maken. Indien de verhuurder deze dag de tent zelf moet vrijmaken of leegmaken, worden deze extra kosten aangerekend aan € 30,00 per uur. 

§10 De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of nadelige gevolgen ten gevolge van weersomstandigheden. De huurder dient daarmee rekening te houden. 


Art. 7 Onderhoud tijdens de verhuurperiode: 

§1 Verhuurder en huurder zullen voorafgaand aan de plaatsing de weerberichten en vooral stormwaarschuwingen volgen. De verhuurder heeft het recht om bij ongunstige weersomstandigheden en bij opkomend onweer af te zien van de plaatsing of de tent neer te leggen voor de duur van de ongunstige weersomstandigheden. De huurder is verplicht de verhuurder bij dreigend onweer onverwijld telefonisch te verwittigen. 

§2 De verhuurder zal de huurder tonen hoe hij bij naderende hevige wind van meer dan 60 km/u of storm boven windkracht 4 de tent kan neerleggen om de schade te voorkomen. De huurder is ertoe gehouden dat te doen inzonderheid wanneer de verhuurder in de materiele onmogelijkheid verkeert om tijdig ter plaatse te komen. Wanneer de huurder nalaat dat te doen, staat hij in voor de vergoeding van eventuele schade. 

§3 In geval van sneeuwval dient de huurder sneeuwophoping op de tent tegen te gaan door hetzij de sneeuw mechanisch te verwijderen zonder het tentzeil te beschadigen, hetzij door de tent te verwarmen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient hij de tent onverwijld neer te laten. 

§4 De verhuurder heeft niet het recht gaten te boren in zeilen of tentpalen, ze te schilderen, te beplakken of op andere wijze te beschadigen. Alle opzettelijke of onopzettelijke beschadigingen zullen aan de huurder aangerekend worden. Wat betreft de tent zal de nieuwprijs aangerekend worden. Daarbij moet bedacht worden dat een tent met lappen erop nauwelijks nog verhuurbaar is. De huurder zal desgevallend op voorhand aan de verhuurder vragen op welke wijze hij verlichting of versiering kan aanbrengen. Bovendien is het de huurder niet toegelaten zelf herstellingen uit te voeren, zonder eerst de toestemming te vragen aan de verhuurder. 

§5 In geval van geheel of gedeeltelijke instorting van het materiaal door niet naleving of onvoldoende naleving van deze voorschriften zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals schade aan goederen, dieren of personen die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder.

§6 Om beschadiging te voorkomen, is het ten strengste verboden in de tent te bakken of te braden of vuurkorven of toortsen aan te steken. Verwarmingstoestellen mogen enkel met toestemming van de verhuurder geplaatst worden en dienen de gehele periode op veilige afstand van de wanden gehouden te worden. De huurder blijft immers verantwoordelijk voor eventuele schade. 

Art. 8 Verzekeringen: 

§1 De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of kwetsuren die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde materiaal. 

§2 De huurder doet er goed aan een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te nemen voor de duur dat de tent bij hem opgesteld staat. 

§3 De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel bij de huurder of derden die zich tijdens de opbouw of afbraak in of te dicht bij de tent bevinden. 

§4 De verhuurder is niet aansprakelijk voor verwondingen of schade aan of veroorzaakt door onbezoldigde vrijwilligers, die door de huurder zijn aangetrokken. 

§5 De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade veroorzaakt door heirkracht door de huurder of door derden. 

Art. 9 Divers: 

§1 in geval van vernietiging van het contract verliest de huurder het betaalde voorschot. 

§2 In geval van geschil in verband met deze overeenkomst of enige vorm van aansprakelijkheid is alleen de rechtbank van Hasselt bevoegd en zal uitsluitend Belgisch recht van toepassing zijn. 

§3 Van de bepalingen in deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken na schriftelijke bevestiging door JGC Rent bvba. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

§4 Het niet uitvoeren door de koper van zijn verplichtingen schorst van rechtswege de uitvoering van de verbintenissen van de verkoper. 

§5 Facturen worden via email of per post verzonden. De betaling gebeurt contant, tenzij anders overeengekomen. 

§6 JGC Rent behoudt zich te allen tijde het recht voor om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. Deze opsomming is niet limitatief.